VLLG

sharp type / Beatrice Display

News

SELF Festival, BratislavaSeptember 7, 2012

Ondrej Jób exhibited at SELF Festival in Bratislava

Prvý ročník festivalu SELF mal podtému „vlastným nákladom“, ktorá odkazovala na aktivity v oblas­ti grafického a komunikačného dizajnu, novú publicistiku (so za­meraním na dizajn) a nezávislé vydavateľské aktivity. Prezentovali sme navýraznejšie projek­ty, ktoré vznikli na území Slovenskej a Českej republiky v oblasti tzv. self­-publishingu, DIY vydávania (do it yourself), ale aj subdisciplíny, ktoré s témou súvisia (typografia a tvorba písma, technológia výroby tlačenej pub­likácie, elektronické médiá/multi­médiá a publikovanie). Súčasťou trojdňového programu boli prednášky, výstava a diskusie 45-tich českých a slovenských autorov. Ako sprievodný program fungovalo malé knihkúpectvo, burza samizdatov, dizajnérska poradňa, freestyle printlab, kontraktačné stretnutia, festivalový časopis redakcie TVOR, komentované prehliadky, raňajky a koncert. Počas troch dní sa na festivale stretlo 700 návštevníkov—študentov, profesionálov a laická verejnosť zo Slovenska a Čiech.